Zondagse lezing

 Zondag 24 november 2019 - 34ste zondag door het jaar - C - Christus Koning
2 Sam. 5, 1-3 'David tot koning gezalfd'
Lc. 23, 35-43 'Heer, denk aan mij in uw koninkrijk'

35Het volk stond toe te kijken, maar de overheidspersonen lachten Hem uit en zeiden: 'Anderen heeft Hij gered; laat Hij zichzelf eens redden, als Hij de Messias van God is, de uitverkorene!' 36De soldaten brachten Hem zure wijn, en ook zij voegden Hem spottend toe: 37'Als Gij de koning der Joden zijt, red dan uzelf.' 38Boven Hem stond als opschrift in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: 'Dit is de koning der Joden.' 39Ook een van de misdadigers die daar hingen, hoonde Hem: 'Zijt Gij niet de Messias? Red dan uzelf en ons.' 40Maar de andere strafte hem af en zei: 'Heb zelfs jij geen vrees voor God, terwijl je toch hetzelfde vonnis ondergaat? 41En wij terecht, want wij krijgen wat we door onze daden verdiend hebben; maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.' 42Daarop zei hij: 'Jezus, denk aan mij, wanneer Gij in uw Koninkrijk gekomen zijt.' 43En Jezus sprak tot hem: 'Voorwaar, Ik zeg u: Vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs.'