Zondagse lezing

Donderdag 26 mei 2022 - Ons Heer Hemelvaart - C

Hand 1, 1-11  Onder hun ogen omhoog geheven
Lc 24, 46-53  Ten hemel opgenomen

Hij zei hun: 'Zo staat er geschreven: dat de Christus moest lijden en op de derde dag verrijzen uit de doden en dat in zijn naam bekering tot vergiffenis van de zonden gepredikt moet worden onder alle volken, te beginnen met Jeruzalem. 
Gij zijt getuigen hiervan. 
Daarom zend Ik tot u wat door mijn Vader beloofd is; blijft dus in de stad, totdat gij uit den hoge met kracht zult zijn toegerust.' 

JEZUS' HEMELVAART

Nu leidde Hij hen naar buiten tot bij Betanië, hief de handen omhoog en zegende hen. 
En terwijl Hij hen zegende, verwijderde Hij zich van hen en werd ten hemel opgenomen. 
Zij aanbaden Hem en keerden met grote blijdschap naar Jeruzalem terug. 
Zij hielden zich voortdurend op in de tempel en verheerlijkten God.